Tadalafil

Mae gan CMOAPI ystod lawn o ddeunyddiau crai Tadalafil, ac mae ganddo system rheoli ansawdd gyfan. Pasiodd ardystiad GMP a DMF hefyd.

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Beth yw Tadalafil

Mae Tadalafil yn gyffur presgripsiwn a ddefnyddir wrth drin camweithrediad erectile (ED) a symptomau prostad chwyddedig mewn dynion. Nodir hefyd ei fod yn trin gorbwysedd arterial pwlmonaidd (PAH).
Mae Tadalafil (Rhif CAS: 171596-29-5) i'w gael ar ffurf tabled llafar neu bowdr tadalafil ac yn cael ei werthu'n bennaf o dan yr enw brand Cialis (ar gyfer camweithrediad erectile neu ehangu prostad anfalaen) neu Adcirca (ar gyfer gorbwysedd arterial pwlmonaidd). Mae Tadalafil hefyd ar gael yn ei ffurf generig nad oes ganddo'r holl gryfderau fel y ffurfiad gwreiddiol o bosibl


Sut mae tadalafil yn gweithio?

Mae Tadalafil yn un o'r atalyddion ffosffodiesterase math 5 (PDE5). Pan fydd y grwpiau hyn o gyffuriau yn rhwystro PDE5 maent yn eu tro yn gwella swyddogaeth erectile.
Yn ystod cyffroad rhywiol, mae codiad yn digwydd pan fydd digon o lif gwaed yn y rhydwelïau penile sy'n arwain at rydwelïau hamddenol a chyhyr llyfn y corpws cavernosum. Mae'r ymateb hwn yn cael ei gymedroli trwy gynhyrchu ocsid nitrig (NA) yn y celloedd endothelaidd a'r terfynellau nerfau. Mae rhyddhau NA yn rhoi hwb i synthesis monoffosffad guanosine cylchol (a elwir yn bennaf yn GMP cylchol neu cGMP) yn y celloedd cyhyrau llyfn. Mae'r GMP cylchol yn helpu i ymlacio'r cyhyrau llyfn ac yn cynyddu llif y gwaed i'r corpws cavernosum.
Mae Tadalafil yn atal ffosffodiesterase math 5 (PDE5) trwy gynyddu faint o cGMP. Mae'n werth nodi bod yn rhaid profi ysgogiad rhywiol i gychwyn rhyddhau ocsid nitrig yn naturiol. Mae hyn oherwydd na fydd effeithiau Tadalafil yn digwydd heb ysgogiad rhywiol.
Gall Tadalafil leihau symptomau chwarennau prostad chwyddedig gan gynnwys troethi brys / aml, anhawster peeing, ac anymataliaeth wrinol. Mae'n cyflawni hyn trwy ymlacio'r cyhyrau yn y prostad a'r bledren.
Mewn gorbwysedd ysgyfeiniol, mae tadalafil yn helpu i ymlacio'r pibellau gwaed yn y frest. Mae hyn yn ei dro yn helpu i gynyddu cyflenwad gwaed i'r ysgyfaint a hefyd yn lleihau llwyth gwaith y galon.


Canolradd Tadalafil

Yn y broses o gynhyrchu tadalafil (CAS 151596-29-5), mae rhai cyfryngwyr yn cael eu ffurfio. Bydd rhai cwmnïau'n defnyddio canolradd tadalafil i gynhyrchu tadalafil.

Cas 171596-29-5

Mae Tadalafil (CAS 171596-29-5) yn feddyginiaeth bresgripsiwn grymus ac effeithiol ar gyfer trin camweithrediad erectile a helaethiad prostatig anfalaen mewn dynion yn ogystal â gorbwysedd rhydwelïau pwlmonaidd.

Cas 171489-59-1

Mae Cas 171489-59-1 y cyfeirir ato hefyd fel Chloropretadalafil yn ganolradd wrth gynhyrchu Tadalafil a ddefnyddir wrth drin camweithrediad erectile. Mae gan CAS 171489-59-1 fformiwla foleciwlaidd C22H19ClN2O5 gyda phwysau moleciwlaidd o 426.85 g / mol. Mae ar gael ar ffurf solid gwyn.

Cas 171752-68-4

Mae CAS 171752-68-4 y mae ei fformiwla foleciwlaidd yn C20H18N2O4.HCl a phwysau moleciwlaidd o 386.83 g / mol hefyd yn ganolradd tadalafil.
Mae yna lawer o gyflenwyr canolradd tadalafil sy'n cynnig canolradd tadalafil ar werth am brisiau cystadleuol. Fodd bynnag, pan ystyriwch tadalafil, prynwch ef gan gwmnïau dibynadwy i sicrhau nad yw ansawdd yn cael ei gynnwys.
CMOAPI yw un o'r cyflenwyr canolradd tadalafil sy'n gwarantu prisiau cystadleuol o ansawdd da a'u cynhyrchion.


Pwy a sut i ddefnyddio tadalafil

Gall powdr Tadalafil drin y canlynol mewn dynion?

erectile dysfunction

Mae camweithrediad erectile (ED) y cyfeirir ato hefyd fel analluedd yn gyflwr mewn dynion lle na allant gael neu gadw codiad am ddigon o amser i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol. Yn aml mae'n arwain at ddiddordeb mewn rhyw a gallai hefyd arwain at anhwylderau eraill fel alldaflu cynamserol neu oedi ac weithiau anallu i gyrraedd orgasm.
Gall ED gael ei achosi gan lawer o resymau cyflyrau corfforol ac emosiynol fel rhai clefydau fel diabetes, clefyd y galon, a gorbwysedd, oedran, straen, neu hyd yn oed faterion perthynas.
Mae Tadalafil yn helpu i drin ED trwy gynyddu llif y gwaed i’r pidyn. Mae hyn yn ei dro yn helpu i gyflawni a chadw codiad. Fodd bynnag, dim ond pan fydd un eisoes wedi'i ysgogi'n rhywiol y mae tadalafil yn helpu.

Hyperplasia prostatig anfalaen (BPH)

Cyfeirir ato hefyd fel ehangu chwarren brostad, mae BPH yn gyflwr cyffredin a geir yn aml mewn dynion yn eu henaint. Fodd bynnag, gallai sawl ffactor arall arwain at brostad chwyddedig gan gynnwys diabetes ac anhwylderau'r galon, ffordd o fyw, ac yn enwedig gordewdra yn ogystal â hanes teuluol o BPH. Pan fydd y prostad yn ehangu gallai arwain at gyflyrau wrinol.
Y symptomau sy'n gysylltiedig â'r chwarren brostad chwyddedig yw ysfa frysiog ac aml i droethi, ei chael hi'n anodd dechrau troethi, llif wrin gwan, neu anallu i wagio'r bledren yn llawn. Gall arwyddion eraill o BPH gynnwys haint y llwybr wrinol (UTI), methu troethi, neu waed yn yr wrin.
Mae powdr neu dabled tadalafil yn helpu i ymlacio'r cyhyrau yn y prostad a'r bledren. Mae hyn yn helpu i leddfu symptomau BPH.

Gorbwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol (PAH)

Mae PAH yn gyflwr lle mae pwysedd gwaed uchel mewn rhydwelïau sy'n cyflenwi gwaed i'r ysgyfaint. Mae'n wahanol i'r pwysedd gwaed uchel cyffredin. Mae'n digwydd pan fydd y rhydwelïau o'r galon i'r ysgyfaint yn culhau neu'n cael eu blocio.
Mae'r symptomau mwyaf nodedig yn cynnwys poen yn y frest, blinder, neu hyd yn oed chwyddo yn eich coesau a'ch fferau.
Gall Tadalafil helpu i leddfu symptomau PAH trwy ymlacio'r pibellau gwaed yn yr ysgyfaint sy'n cynyddu llif y gwaed yn olynol.

Sut i ddefnyddio tadalafil?

Mae'r dos tadalafil yn dibynnu ar eich oedran, y defnydd a fwriadwyd, ac unrhyw faterion meddygol sylfaenol eraill.
Ni argymhellir defnyddio tadalafil ar gyfer plant o dan 18 oed tra dylai hefyd y rhai y tu hwnt i 65 oed fod yn ofalus iawn gan fod eu cyrff yn cymryd mwy o amser i amsugno'r cyffuriau hyn.
Mae yna ganllawiau clir ar sut i ddefnyddio powdr tadalafil ond y ffurf fwyaf cyffredin yw'r dabled tadalafil o dan wahanol enwau brand.
Fe'ch cynghorir i gymryd tadalafil unwaith y dydd a'i gymryd tua'r un amser bob dydd i gael buddion tadalafil.
Diffinnir y dos tadalafil ar gyfer gwahanol ddefnyddiau;
Ar gyfer camweithrediad erectile, cymerir dos o 2.5-5 mg bob dydd neu 10 mg wrth ei gymryd unwaith yn ôl yr angen.
Ar gyfer hyperplasia prostatig anfalaen, argymhellir dos o 5 mg a gymerir bob dydd. Dylid cymryd Tadalafil unwaith y dydd.
Wrth ddelio â'r ddau gyflwr (camweithrediad erectile a phrostad chwyddedig) mae dos o 5 mg y dydd yn briodol.
Gyda gorbwysedd arterial pwlmonaidd, awgrymir dos tadalafil o 40 mg a gymerir bob dydd.
Yn union fel cyffuriau eraill, efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i un yn gwneud yr un peth i un arall. Mae dewisiadau amgen Tadalafil yn bodoli. Fodd bynnag, y peth gorau i'w wneud yw siarad â'ch meddyg am y dewisiadau amgen tadalafil sydd ar gael a gweld pa rai sy'n fwyaf addas i chi. Efallai y cewch eich cynghori i gymryd dewisiadau amgen tadalafil os oes gennych alergedd i tadalafil neu oherwydd rhesymau eraill.
Eich cyfrifoldeb chi yw nodi'r hyn sy'n gweithio'n dda i chi tra'ch bod chi'n diystyru tadalafil yw'r dewis neu mae'r sgîl-effeithiau tadalafil yn gwrthbwyso'r buddion tadalafil.


Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Tadalafil a meddyginiaethau eraill ar gyfer camweithrediad erectile

Cialis (Tadalafil)

Mae Cialis yn feddyginiaeth bresgripsiwn yn y dosbarth o gyffuriau o'r enw Atalyddion Ensymau Phosphodiesterase-5. Fe'i defnyddir i drin symptomau camweithrediad erectile. Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hun neu ei bentyrru ynghyd â chyffuriau eraill.

Hydroclorid Dapoxetine

Mae hydroclorid Dapoxetine yn cael ei ddosbarthu fel atalyddion ailgychwyn serotonin dethol (SSRIs) sy'n gweithredu'n gyflym.
Mae hydroclorid Dapoxetine yn gyffur cofrestredig a ddefnyddir i drin alldafliad cynamserol. Mae alldaflu cynamserol yn gyflwr cyffredin iawn mewn dynion sy'n cynnwys yr anallu i ohirio alldaflu. Dyma un symptom o gamweithrediad erectile mewn dynion.
Er bod hydroclorid tadalafil a dapoxetine yn cael eu defnyddio i drin symptomau camweithrediad erectile, mae un tadalafil yn atalydd ffosffodiesteras tra bod y llall, dapoxetine, yn atalydd ailgychwyn serotonin dethol.

Hydroclorid Vardenafil

Mae Vardenafil yn feddyginiaeth mewn grŵp o gyffuriau o'r enw atalyddion ffosffodiesterase (PDE). Fe'i defnyddir i drin camweithrediad erectile gwrywaidd. Pan fydd y dyn yn cael ei gyffroi’n rhywiol, mae vardenafil yn cynyddu llif y gwaed i’r pidyn sydd felly’n sicrhau eich bod yn cael codiad.
Mae Vardenafil a werthir o dan yr enw brand Levitra yn ddetholus iawn na sildenafil a tadalafil (Cialis) i PDE5. Yn syml, mae hyn yn golygu bod angen dos is o vardenafil heb lawer o sgîl-effeithiau posibl.
Mae gwahaniaeth nodedig arall yn yr hanner oes lle mae gan vardenafil (Levitra) hanner oes o 4-6 awr tra bod gan tadalafil (Cialis) hanner oes o 17.5 awr. Mae hyn felly'n golygu bod Tadalafil (Cialis) yn gweithredu am fwy na vardenafil.

Avanafil

Mae Avanafil yn feddyginiaeth yn y grŵp o atalyddion ffosffodiesteras. Fe'i defnyddir hefyd i drin camweithrediad erectile trwy wella llif y gwaed yn y rhanbarth penile.
Er bod avanafil a tadalafil yn atalyddion ffosffodiesteras, avanafil yw'r mwyaf newydd ac mae ganddo hanner oes byr o tua 5 awr na tadalafil sydd â hanner oes o 17.5 awr.
I gloi, mae tadalafil yn fwy da oherwydd ei hanner oes hirach. Gall un gymryd y ffraethineb meddyginiaeth ychydig o sgîl-effeithiau posibl.


Sgîl-effaith a buddion Tadalafil

Buddion Tadalafil

Mae llawer sy'n ystyried defnyddio powdr tadalafil yn ei brynu oherwydd ei brif fuddion tadalafil;

Trin camweithrediad erectile

Mae codi penile yn broses annatod ar gyfer gweithgaredd rhywiol. Mae camweithrediad erectile yn digwydd pan na all dyn gael a chynnal codiad. Mae hyn yn achosi llawer o faterion fel trallod, parch isel, a hyd yn oed broblemau perthynas.
Cyflawnir codiad pan fydd digon o lif gwaed yn y pidyn. Mae Tadalafil yn helpu i leddfu symptomau camweithrediad erectile trwy gynyddu llif y gwaed i’r pidyn.

Trin symptomau hyperplasia prostatig anfalaen

Cyfeirir hefyd at hyperplasia prostatig anfalaen fel chwarren brostad chwyddedig. Mae hwn yn gyflwr sy'n digwydd yn naturiol gydag oedran. Pan fydd chwarren y prostad yn cael ei chwyddo, mae'n gwasgu'r wrethra. Rhai o'r symptomau sy'n gysylltiedig â phrostad chwyddedig yw; Troethi brys ac aml, anodd troethi troethi, troethi poenus ymhlith eraill.
Mae Tadalafil o fudd i ddynion sy'n dioddef o hyperplasia prostatig anfalaen trwy leddfu'r symptomau hyn. Mae powdr tadalafil yn helpu i ymlacio'r chwarren brostad yn ogystal â'r bledren ac felly'n lleihau'r symptomau sy'n gysylltiedig â phledren gywasgedig ac wrethra.

Yn gallu trin camweithrediad erectile a hyperplasia prostatig anfalaen

Gall Tadalafil hefyd helpu dynion sy'n dioddef o gamweithrediad erectile a chwarren brostad chwyddedig ar yr un pryd.
Pan ddefnyddiwch tadalafil yn y dos cywir ac fel yr argymhellir rydych chi'n medi'r buddion dywededig. Ers i mi hybu llif y gwaed yn y rhanbarth penile a hefyd mewn ardaloedd eraill, mae'n ffordd iach o ddelio â'r cyflyrau hyn.

Gellir ei ddefnyddio hefyd wrth drin symptomau gorbwysedd arterial pwlmonaidd

Yn y bôn, mae gorbwysedd arterial pwlmonaidd (PAH) yn golygu bod pwysedd gwaed uchel yn y rhydwelïau sy'n mynd â gwaed o'r galon i'r ysgyfaint. Fodd bynnag, mae'n wahanol i'r pwysedd gwaed rheolaidd.
Mae PAH yn digwydd pan fydd y rhydwelïau sy'n cyflenwi gwaed i'r ysgyfaint yn mynd yn gul neu'n cael eu blocio gan arwain y galon i gael ei gorfodi i bwmpio gwaed ar gyfradd uchel. Mae'r gyfradd galon gyflym a gorfodol hon yn arwain at bwysau eithafol yn y rhydwelïau.
Mae powdr Tadalafil yn rhyfeddu trwy ymlacio'r pibellau gwaed. Mae'r ymlacio hwn yn caniatáu llif llyfn o waed ac felly'n cynyddu cyfradd y llif. Mae hyn yn helpu'r galon i bwmpio llyfnhau gwaed a thrwy hynny leddfu'r pwysau a fyddai fel arall yn cronni

Yn gwella eich gallu i wneud ymarfer corff

Yn ystod ymarfer corff mae llif y gwaed yn bwysig er mwyn caniatáu i un gael digon o ocsigen yn ogystal â chynhyrchu digon o egni sydd ei angen.
Gall Tadalafil roi hwb i'ch perfformiad ymarfer corff trwy ymlacio'ch pibellau gwaed a chynyddu llif y gwaed.

Sgîl-effeithiau Tadalafil

Mae'r sgîl-effeithiau tadalafil mwyaf cyffredin yn cynnwys;

 • Cur pen,
 • Cyfog,
 • fflysio (cynhesrwydd, cochni, neu deimlad bach),
 • stumog wedi cynhyrfu,
 • trwyn llanw neu redeg, a
 • poen yn y cyhyrau, poen cefn, a phoen yn eich breichiau neu'ch coesau.

Gallai Tadalafil hefyd arwain at sgîl-effeithiau mwy difrifol. Fe'ch cynghorir i ofyn am gymorth meddygol os ydych chi'n profi unrhyw un o'r sgîl-effeithiau tadalafil canlynol;

 • rhai symptomau trawiad ar y galon sy'n cynnwys poen yn y frest, poen yn lledu i'r ên neu'r ysgwydd, cyfog, a chwysu.
 • newidiadau i'r golwg gan gynnwys golwg aneglur neu golli golwg yn sydyn.
 • fflysio (cynhesrwydd, cochni, neu deimlad bach),
 • Nam ar y clyw yn
 • canu yn eich clustiau a cholli clyw
 • Codiad sy'n boenus neu'n para mwy na 4 awr oherwydd gallai hyn niweidio'ch pidyn.
 • Chwydu
 • Gwen galon afreolaidd
 • Fainting, pendro a,
 • Blinder anarferol.

Rhyngweithiadau Cyffuriau Tadalafil

Adroddwyd am sawl rhyngweithio tadalafil â chyffuriau eraill. Mae rhyngweithiadau cyffuriau fel arfer yn newid swyddogaeth y meddyginiaethau a gallent rwystro'r cyffuriau rhag gweithio'n iawn.
Felly fe'ch cynghorir yn fawr i drafod eich meddyginiaethau cyn i chi ddefnyddio tadalafil. Gall rhai rhyngweithiadau tadalafil fod yn ysgafn ac eraill yn niweidiol.
Isod mae'r rhyngweithiadau tadalafil;

Nitradau

Cyfeirir atynt hefyd fel cyffuriau Anguina. Pan gymerir nitradau ynghyd â tadalafil, gall arwain at y pwysedd gwaed yn gostwng i lefelau isel iawn. Mae'r lefel isel o bwysedd gwaed yn gysylltiedig â symptomau fel pendro neu hyd yn oed lewygu.
Mae rhai o'r cyffuriau anguina hyn yn cynnwys; nitraid butyl, amyl nitraid, dinitrad isosorbide, nitroglycerin, ac isosorbide mononitrate.

Alpha-blockers

Mae'r rhain yn gyffuriau a ddefnyddir i gywiro pwysedd gwaed uchel. Fe'u defnyddir hefyd wrth drin y prostad. Mae atalyddion tadalafil ac alffa-atalyddion yn vasodilatwyr sy'n cael effeithiau gostwng pwysedd gwaed. Pan gaiff ei ddefnyddio gyda'i gilydd, gall arwain at ostyngiad sylweddol / sylweddol mewn pwysedd gwaed. Mae hyn yn achosi i un fynd yn benysgafn a gallai hefyd lewygu.
Mae rhai o'r cyffuriau atalyddion alffa yn cynnwys; terazosin, tamsulosin, alfuzosin, a prazosin.

Rhai cyffuriau HIV

Mae'r cyffuriau hyn yn atalyddion proteas ac felly gallant gynyddu lefel tadalafil yn y gwaed. Mae'r cynnydd hwn yn arwain at bwysedd gwaed isel. Gall hefyd achosi priapism mewn dynion sy'n golygu eu bod yn cael codiad estynedig sy'n aml yn boenus.
Rhai o'r cyffuriau hyn yw ritonavir a lopinavir.

Gwrthfiotigau

Adroddwyd am ryngweithio tadalafil â gwrthfiotigau. O'u cymryd ynghyd â tadalafil, gall gwrthfiotigau gynyddu lefel tadalafil yn y gwaed sy'n arwain at ostwng pwysedd gwaed. Gall ei arwain at bendro, llewygu, a hyd yn oed rhai materion gweledigaeth. Gall hefyd achosi priapism mewn dynion.
Mae rhai o'r cyffuriau hyn yn erythromycin, telithromycin, a clarithromycin.
Fodd bynnag, gall rhai gwrthfiotigau ostwng lefelau tadalafil yn y gwaed. Nid yw'r rhyngweithiadau tadalafil hyn yn gweithio'n iawn. Mae'r cyffuriau hyn yn cynnwys; rifampin.

Cyffuriau gwrthffyngol

Mae rhai cyffuriau gwrthffyngol llafar gan gynnwys ketoconazole ac itraconazole yn rhyngweithio â tadalafil.
Gall y cyffuriau hyn godi lefel tadalafil sy'n arwain at bendro a gallai llewygu ddigwydd hefyd.

Cyffuriau gorbwysedd ysgyfeiniol eraill

Gwyddys bod tadalafil a chyffuriau gorbwysedd ysgyfeiniol eraill yn cael effeithiau gostwng pwysedd gwaed. O'i ddefnyddio gyda'i gilydd gallai arwain at lefelau peryglus o bwysedd gwaed. Mae hyn yn arwain at symptomau isel sy'n gysylltiedig â phwysedd gwaed fel pendro a llewygu.
Mae'r cyffuriau'n cynnwys riociguat.

Antacidau

Defnyddir y cyffuriau hyn i leddfu asid stumog. Pan gânt eu defnyddio mewn cyfuniad â tadalafil, gallant rwystro amsugno tadalafil yn y corff. Maent yn cynnwys magnesiwm hydrocsid neu alwminiwm hydrocsid.

Meddyginiaethau epilepsi

Gelwir y rhain hefyd yn gyffuriau gwrth-atafaelu. Pan fyddwch chi'n cymryd cyffuriau gwrth-drawiad ynghyd â tadalafil, gallant leihau amsugno tadalafil. Mae hyn yn golygu na fydd tadalafil yn gallu gweithio'n dda. Mae'r cyffuriau epilepsi hyn yn cynnwys phenytoin, phenobarbital, a carbamazepine.


Ble i brynu Tadalafil?

Gallwch wneud i Tadalafil brynu mewn siopau ar-lein. Mae'r powdr ar gael mewn swmp i ymchwilwyr a dadansoddwyr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio am gyflenwyr cymeradwy powdr tadalafil. Pan fyddwch chi'n ystyried cymryd tadalafil, prynwch ef gan y gwerthwyr dibynadwy.
Ymgynghorwch â'ch ymarferydd meddygol cyn cymryd tadalafil oherwydd y sgîl-effeithiau tadalafil posibl yn ogystal â rhyngweithio tadalafil â chyffuriau eraill.
Os ydych chi'n chwilio am Tadalafil neu ei gyfryngol, dylech gysylltu â CMOAPI i gael cyflenwad dilys o gynhyrchion pur. Mae ein cyfansoddion wedi cael sicrwydd ansawdd.


Cwestiynau Cyffredin Tadalafil

C : A yw tadalafil yn gryfach na Viagra?

A: Mae gan y Tadalafil 'yn ôl yr angen' (Cialis generig) fantais dros Sildenafil yn yr ystyr ei fod yn para llawer hirach - hyd at 36 awr (o'i gymharu â 4-5 awr ar gyfer Sildenafil). Mae'n well gan rai dynion hyn gan ei fod yn caniatáu mwy o ddigymelldeb.

C: A yw Cialis yn eich cadw'n galed ar ôl dod?

A: Peidiwch â'i gymryd os nad oes ei angen arnoch chi. Gall achosi difrod difrifol.
Fel rheol ar ôl dod mae'n dal i fod yn hynod sensitif ar ôl orgasm, ac fel arfer ni ellir ei gyffwrdd, ond ar ôl cwpl o funudau o'i gadw'n gynnes yna gall ddal ati.

C: A yw 20mg Cialis yn ormod?

A: Y dos uchaf o Cialis y gellir ei gymryd mewn diwrnod yw 20 mg. Ni ddylech gymryd Cialis fwy nag unwaith y dydd. Mewn treialon clinigol, helpodd Cialis bobl â symptomau ED am hyd at 36 awr ar ôl eu dos. Felly os ydych chi'n cymryd y feddyginiaeth yn ôl yr angen yn unig, ni ddylai fod yn rhaid i chi ei chymryd bob dydd.

C: Beth sy'n gweithio'n well viagra neu Cialis?

A: Y gwahaniaeth mwyaf rhwng Viagra a Cialis yw faint o amser mae eu heffeithiau'n para. Mae Viagra yn parhau i fod yn effeithiol am 4 i 6 awr, sy'n cynnig digon o gyfle i gael rhyw ar sawl achlysur os dymunwch. Fodd bynnag, mae Cialis fel rheol yn caniatáu ichi gyflawni codiadau am hyd at 36 awr ar ôl cymryd tabled.

C: Pa mor hir y gall y dyn cyffredin aros i'w godi?

A: Gall codiad bara rhwng ychydig funudau a thua hanner awr. Ar gyfartaledd, mae dynion yn cael pum codiad y noson wrth iddynt gysgu, pob un yn para tua 25 i 35 munud.

C: Ar ba oedran mae dynion yn cael trafferth mynd yn galed?

A: Mae gan oddeutu 5 y cant o ddynion sy'n 40 oed gamweithrediad erectile llwyr, ac mae'r nifer hwnnw'n cynyddu i tua 15 y cant o ddynion yn 70 oed. Mae camweithrediad erectile ysgafn a chymedrol yn effeithio ar oddeutu 10 y cant o ddynion bob degawd o fywyd (h.y., 50 y cant o ddynion yn eu 50au, 60 y cant o ddynion yn eu 60au).

C: Sawl gwaith y dylai dyn ryddhau sberm mewn wythnos?

A: cymaint â'ch bod chi'n iach, yn feddygol rydych chi i fod i gynhyrchu sberm bob 3 diwrnod i 1 wythnos yn 7 diwrnod, felly mae'n bwysig iawn gweld eich meddyg i bennu ar amser os oes anhwylder.

C: Pa fwydydd sy'n eich helpu i fynd yn galed?

A: Mae sbigoglys yn ffynhonnell wych o ffolad, atgyfnerthwr llif gwaed hysbys. Mae asid ffolig yn chwarae rhan hanfodol mewn swyddogaeth rywiol gwrywaidd ac mae diffyg mewn asid ffolig wedi cael ei gysylltuTrusted Source â chamweithrediad erectile.
Mae astudiaethau wedi canfod y gallai yfed dwy i dair cwpanaid o goffi y dydd atal camweithrediad erectile. Mae hyn diolch i gynhwysyn anwylaf coffi: caffein.
Wedi'i ddarganfod mewn saws poeth a phupur chili, mae capsaicin yn sbarduno rhyddhau endorffinau - yr hormon “teimlo'n dda” - a gall adfywio'r libido.

C: A yw tadalafil yn cynyddu testosteron?

A; Roedd triniaeth gyda'r tadalafil PDE5I am 12 wythnos yn gysylltiedig â chymhareb testosteron / estradiol uwch a gwell swyddogaeth copulatory. Mae gan Tadalafil hefyd y potensial i gynyddu lefelau serwm LH, lleihau cytocinau proinflammatory, a lleihau cyfanswm màs braster yr abdomen.

C: A yw cialis yn well na tadalafil?

A: Mae astudiaethau wedi dangos bod gan y tadalafil cyffuriau a'i enw masnach Cialis gyfradd llwyddiant o 60-70% wrth drin ED. Mae Tadalafil (Cialis generig), yr un mor effeithiol.

C: A yw arfer tadalafil yn ffurfio?

A: Nid oes tystiolaeth wyddonol bod sildenafil, tadalafil nac unrhyw feddyginiaethau eraill a ddefnyddir i drin camweithrediad erectile yn gaethiwus yn gorfforol

C: A allwch chi gymryd tadalafil gydag alcohol?

A: Peidiwch ag yfed gormod o alcohol (ee, 5 gwydraid neu fwy o win neu 5 ergyd neu fwy o wisgi) wrth gymryd tadalafil. Pan gymerir gormod ohono, gall alcohol gynyddu eich siawns o gael cur pen neu bendro, cynyddu curiad eich calon, neu ostwng eich pwysedd gwaed.

C: A yw Cialis yn cynyddu testosteron bob dydd?

A: Roedd tadalafil 5 mg bob dydd wedi gwella ED yn sylweddol oherwydd cynnydd yn nifer y lefelau testosteron.

C: Beth fydd yn digwydd os na fydd tadalafil yn gweithio?

A; Os nad yw tadalafil ac atalyddion PDE5 eraill yn gweithio i chi, gall eich darparwr gofal iechyd awgrymu opsiynau triniaeth eraill gan gynnwys (AUA, 2018): Therapi testosteron: Mae profion gwaed yn dangos lefelau testosteron isel. Pigiadau i'r pidyn: Alprostadil a meddyginiaethau eraill.

C: Beth fydd yn digwydd os cymerwch ormod o tadalafil?

A: Os cymerwch ormod o tadalafil neu ei gymryd ynghyd â'r meddyginiaethau hyn, bydd y siawns am sgîl-effeithiau yn uwch. Os ydych chi'n profi codiad hirfaith am fwy na 4 awr neu godiad poenus am fwy na 6 awr, cysylltwch â'ch meddyg ar unwaith.

C: A yw Tadalafil yn Ddiogel?

A: A yw tadalafil yn feddyginiaeth ddiogel? Yn gyffredinol, mae tadalafil yn gyffur diogel ond ni argymhellir ei gymryd os oes gennych rai cyflyrau neu os ydych chi'n cymryd meddyginiaethau penodol a allai ryngweithio â tadalafil.

C: A yw Sudd Grawnffrwyth yn Dda ar gyfer camweithrediad erectile?

A: Mae'r wybodaeth glinigol yn anghyflawn, ond dylai dynion sy'n cymryd Viagra fod yn ymwybodol y gallai sudd grawnffrwyth hybu lefelau gwaed y cyffur. Gallai hynny fod yn beth da i rai dynion â chamweithrediad erectile, ond gallai sbarduno cur pen, fflysio, neu bwysedd gwaed isel.

C: Sut alla i wneud i tadalafil weithio'n well?

A: 1.Cynnal pwysau iach trwy leihau maint dognau, bwyta bwydydd cyfan, a gwneud dewisiadau iach.
Ysmygu 2.Quit a defnyddio cynhyrchion tybaco eraill.
3.Cynyddu gweithgaredd corfforol i helpu i leihau pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel.

C: Pa mor hir mae tadalafil yn ei gymryd i'r gwaith?

A: Fel rheol mae'n cymryd 30 i 60 munud i tadalafil weithio ar gyfer camweithrediad erectile. Gallwch ei gymryd unwaith y dydd, o leiaf 30 munud cyn eich bod am gael rhyw.

C: A ddylwn i gymryd Cialis yn y bore neu gyda'r nos?

A: Daw tabledi tadalafil ar gyfer prostad chwyddedig fel 2.5mg neu 5mg. Y dos arferol yw 5mg, a gymerir unwaith y dydd. Gallwch chi gymryd eich llechen yn y bore neu gyda'r nos, ond mae'n well ei chymryd ar yr un amser bob dydd. Efallai y bydd eich meddyg yn rhoi dos isel o 2.5mg i chi os ydych chi'n cael unrhyw broblemau, fel sgîl-effeithiau.

C: A allaf i yfed coffi gyda Cialis?

A: Ni ddarganfuwyd unrhyw ryngweithio rhwng caffein a Cialis.

C: A all Cialis grebachu'r prostad?

A: Hyd. 6, 2011 - Mae Cialis wedi'i gymeradwyo gan yr FDA ar gyfer trin prostad chwyddedig. Gellir ei ddefnyddio hefyd i drin dynion sydd â phrostad chwyddedig a chamweithrediad erectile (ED) ar yr un pryd.

C: A yw Tadalafil yn Gweithio ar fenywod?

A: Defnyddir y feddyginiaeth hon hefyd i drin camweithrediad erectile ac arwyddion a symptomau BPH. Defnyddir Tadalafil hefyd mewn dynion a menywod i drin symptomau gorbwysedd arterial pwlmonaidd i wella'ch gallu i wneud ymarfer corff.

C: Sut ydych chi'n cymryd tadalafil i gael y canlyniadau gorau?

A: Mae Tadalafil (Cialis) ar gael mewn fersiynau generig a brand mewn sawl dos fel tabled llafar. Gallwch chi gymryd Cialis yn ôl yr angen neu unwaith y dydd, yn dibynnu ar y dos a sut mae wedi'i ragnodi. Mae Cialis yn cymryd rhwng 30 munud a 2 awr i ddod i rym. Gall bara hyd at 36 awr.

C: A allaf gymryd tadalafil 20 mg bob dydd?

A: Y dos uchaf o Cialis y gellir ei gymryd mewn diwrnod yw 20 mg. Ni ddylech gymryd Cialis fwy nag unwaith y dydd. Mewn treialon clinigol, helpodd Cialis bobl â symptomau ED am hyd at 36 awr ar ôl eu dos. Felly os ydych chi'n cymryd y feddyginiaeth yn ôl yr angen yn unig, ni ddylai fod yn rhaid i chi ei chymryd bob dydd

C: A allaf gymryd 2 tadalafil 5mg?

A: Mae Tadalafil (Cialis) ar gael mewn fersiynau generig a brand mewn sawl dos fel tabled llafar. Gallwch chi gymryd Cialis yn ôl yr angen neu unwaith y dydd, yn dibynnu ar y dos a sut mae wedi'i ragnodi. Mae Cialis yn cymryd rhwng 30 munud a 2 awr i ddod i rym.

C: A yw tadalafil yn codi pwysedd gwaed?

A: Gall gostyngiad mewn pwysedd gwaed trwy'r corff ddigwydd oherwydd bod tadalafil yn ymlacio pibellau gwaed (rhydwelïau) trwy'r corff. Rhaid bod yn ofalus mewn cleifion â phwysedd gwaed isel - er enghraifft, llai na 90/50 mmHg.

C: Beth yw sgil-effaith tadalafil?

A: Gall cur pen, cynhyrfu stumog, poen cefn, poen yn y cyhyrau, trwyn llanw, fflysio neu bendro ddigwydd. Os bydd unrhyw un o'r effeithiau hyn yn parhau neu'n gwaethygu, dywedwch wrth eich meddyg neu fferyllydd yn brydlon. Er mwyn lleihau'r risg o bendro a phen ysgafn, codwch yn araf wrth godi o safle eistedd neu orwedd.

C; A allaf gymryd tadalafil yn ddyddiol?

A: Tadalafil (Cialis) yw un o'r cyffuriau camweithrediad erectile (ED) mwyaf poblogaidd. Ei apêl fawr? Daw'r cyffur mewn fersiynau dos isel y gellir eu cymryd bob dydd.

C: A yw tadalafil yn dda i'r galon?

A: Yna darganfu’r gwyddonwyr a oedd yn datblygu Viagra yr ED lleddfu cyffuriau. “Mae gennym dystiolaeth gyfyngedig o dreialon dynol ac astudiaethau epidemiolegol sy'n dangos y gall Tadalafil fod yn effeithiol wrth drin methiant y galon," "

C: A yw tadalafil 5mg yn ddiogel?

A: Gellir defnyddio dos dyddiol o 5mg tadalafil yn ddiogel wrth drin camweithrediad erectile a LUTS, sy'n ymestyn yr amser hwyrni ejaculatory.

C: A yw tadalafil yn lleihau pwysedd gwaed?

A: gall tadalafi ostwng pwysedd gwaed ychydig. Nid yw hyn yn broblem i'r mwyafrif o ddynion, ond mae effaith tadalafi ar bwysedd gwaed yn gorliwio os cymerir y tadalafi gyda chyffur nitrad. Nitradau yw un o'r triniaethau y mae meddygon yn eu rhagnodi ar gyfer angina.

C: A yw tadalafil yn dda ar gyfer y prostad chwyddedig?

A: Tadalafil (Cialis) yw'r unig gyffur a gymeradwywyd gan yr FDA ar gyfer BPH, a elwir hefyd yn brostad chwyddedig. Mae hefyd yn rhagnodi os ydych chi'n cael trafferth cael neu gadw codiad.

C: A yw Tadalafil yn gwneud ichi bara'n hirach?

A: Pa feddyginiaethau sy'n para hiraf? - Cialis (tadalafil). Er, Viagra yw'r feddyginiaeth camweithrediad erectile mwyaf cyffredin, Cialis sy'n cael yr effeithiau hiraf. Mae Cialis hefyd yn cynnwys llai o gynllunio ond gall y sgîl-effeithiau bara'n hirach hefyd.

C: A yw sudd grawnffrwyth yn cryfhau Cialis?

A: Gall bwyta grawnffrwyth neu yfed sudd grawnffrwyth gynyddu lefelau tadalafil yn eich gwaed. Mae hyn yn codi'ch risg o sgîl-effeithiau.

C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Cialis a Tadalafil?

A: Mae rhestr hir o gwmnïau wedi cael ei chymeradwyo gan FDA i gynhyrchu tadalafil ar gyfer trin ED a BPH. Mae fersiynau generig o Cialis sydd wedi'u cymeradwyo gan FDA yr un mor effeithiol a diogel â'r enw brand Cialis. Mae fersiynau generig yn aml yn llai na hanner y gost.

C: A allaf dorri Cialis yn ei hanner?

cymaint â'ch bod yn iach, yn feddygol rydych i fod i gynhyrchu sberm bob 3 diwrnod i 1 wythnos yn 7 diwrnod, felly mae'n bwysig iawn gweld eich meddyg i bennu ar amser os oes anhwylder.

cyfeiriadau

 1. Penedones A, Alves C, Batel Marques F (2020). "Risg o niwroopathi optig isgemig nonarteritig gydag atalyddion ffosffodiesterase math 5: adolygiad systematig a meta-ddadansoddiad". Offthalmol Acta. 98 (1): 22–31. doi: 10.1111 / aos.14253. PMID 31559705.
 2. "Mae FDA yn Cyhoeddi Diwygiadau i Labeli ar gyfer Cialis, Levitra a Viagra". Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA). 2007-10-18. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-10-22. Adalwyd 2009-09-28.
 3. "DP Cialis tadalafil". Gweinyddu Nwyddau Therapiwtig. Adalwyd 2020-08-19.
 4. Karabakan M, Keskin E, Akdemir S, Bozkurt A (2017). Effaith triniaeth ddyddiol tadalafil 5mg ar yr amseroedd ejaculatory, symptomau llwybr wrinol is a swyddogaeth erectile mewn cleifion â chamweithrediad erectile. International Braz j Urol: Cyfnodolyn Swyddogol Cymdeithas Wroleg Brasil. 2017 Mawrth-Ebrill; 43 (2): 317-324. DOI: 10.1590 / a1677-5538.ibju.2016.0376.
 5. "Hollti Pill" (PDF). Adroddiadau Defnyddwyr Iechyd. 2010-01-25. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2008-10-08.
 6. Wang Y, Bao Y, Liu J, Duan L, Cui Y (Ionawr 2018). "Tadalafil 5 mg Unwaith y bydd yn ddyddiol yn gwella symptomau tractyn wrinol is a chamweithrediad erectile: Adolygiad Systematig a Meta-ddadansoddiad". Symptomau Tract Urin Isel. 10 (1): 84–92. doi: 10.1111 / luts.12144. PMID 29341503.